Deponering

Jordhotel

Et jordhotel er et midlertidigt deponi, hvor kunden som udgangspunkt selv står for prøvetagning og bortkørsel.

  • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
  • Modtagelse: Indvejning, registrering og udskrivning af følgeseddel. Oplægning af jord i miler på hotel. Genlæsning, udvejning og udskrivning af følgeseddel samt indeværende måneds lagerleje.10 38,00
  • Lagerleje: Månedsleje beregnes på baggrund af mængden, der henligger ved månedens begyndelse. Hvis der er løbende til- og bortkørsel fra hotellet, vil lejen blive beregnet ud fra den netto mængde, der henligger den første i måneden.20 16,00
  • Sortering: Brokker og lignende frasorteres over sorteringsværk. Brokker afregnes særskilt i ton iht. prisliste.30 45,00
  • Stabilisering: Ved våd/udflydende jord kan jorden forlanges stabiliseret. Prisen er totalmængden ekskl. materiale. Stabiliseringsmaterialet vælges efter aftale med kunden.40 20,00
  • Analyser: Kan tilbydes f.eks. med analyse af tørstof, 6 metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom, nikkel), kulbrinter C6 – C35 og PAH.999 1.000,00

Jorden må maksimalt henligge på jordhotellet i 12 måneder iht. gældende miljøgodkendelse.

Frasortering af affald

Ved modtagelse af jord med andre typer affald, pålægges et frasorteringsgebyr pr. læs.

  • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
  • Håndsorteringsgebyr (4-ax.)308 500,00
  • Håndsorteringsbegyr (7-ax.)309 1.000,00

Ovennævnte priser er ekskl. moms