Handelsbetingelser

Generelt

Enhver leverance/ydelse fra Thyborøn Nordsøral A/S (”Thyborøn”) sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Thyborøn skriftligt har accepteret disse.

Tilbud og priser

Tilbud afgivet af Thyborøn er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato. Thyborøn forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser og vilkår, når ændringen kan begrundes i udefra kommende forhold, f.eks. indgreb fra myndighedernes side eller lovgivningstiltag, stigende råvarepriser eller andre forhold udenfor Thyborøns indflydelse.

Priserne er eksklusiv det til enhver tid gældende produktionsvederlag på sømaterialer og råstofafgift til staten. Priserne er endvidere eksklusiv moms.

Mængder opgøres i tons. Omregningsfaktoren for vægtfylde er vejledende.

Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer.

En aftale er først indgået, når der foreligger ordrebekræftelse fra Thyborøn, eller når Thyborøn på anden vis skriftligt har bekræftet aftaleindgåelsen.

Levering

Bil

Materialer leveres ab plads frit på bil.

Skib

Materialer leveres frit læsset i skibet.

Betaling

Betalingsbetingelser for kontokunder er fakturadato plus 20 dage netto. Hvis kunden ikke betaler fakturaen i rette tid, kan Thyborøn fra forfaldsdagen beregne et rykkergebyr på 100,00 kr. og efter eget valg morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned eller renter i overensstemmelse med renteloven. Ved forsinket betaling kan Thyborøn kræve alle tilgodehavender hos kunden betalt straks samt, at fremtidige leveringer udelukkende sker ved forudbetaling. Thyborøn kan til enhver tid kræve bevis for kundens betalingsevne. Thyborøn kan nægte enhver levering til kunden indtil dokumentation er Thyborøn i hænde.

Kvalitet

Der ydes ingen garanti for leverede varers garanti, ensartedhed eller kornkurver.

Mangler og reklamation

 

Ved levering skal kunden straks, og senest inden 5 arbejdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget give Thyborøn meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Thyborøns valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret kunden. Thyborøns mangelsansvar er altid begrænset hertil. Har kunden ikke inden 1 måned efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Thyborøn, kan kunden ikke senere gøre den gældende.

Thyborøn påtager sig ikke noget ansvar for, at den bil/det skib, der forestår transporten af materialerne er behørigt rengjort inden transporten.

Generel ansvarsbegrænsning – mangler og ansvar

Ved mangler og alle typer for ansvar, herunder skade på gods, ingrediensforhold og produktansvar gælder følgende ansvarsbegrænsninger:

Thyborøn er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser, eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Thyborøn er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt Thyborøn har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Produktansvar inkl. ingredienstilfælde – yderligere ansvarsbegrænsning

For produktansvar hæfter Thyborøn og/eller er Thyborøn ansvarlig som udgangspunkt i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette Thyborøn, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor kunden.

For tingsskade er Thyborøns ansvar begrænset til Euro 1.000.000 pr. skade. Herudover er Thyborøns ansvar for skade på gods i Thyborøns varetægt begrænset til Euro 50.000 pr. skade. Bliver Thyborøn sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Force majeure

Thyborøn er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse og ligger uden for Thyborøns kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, forurening, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Thyborøn samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.